Wykonanie robót budowlanych pod piłę linową i suwnicę bramową

logo naglowek 2014

 

Ustrobna,  dnia 20.12.2017 r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

OGŁOSZENIE

Adres do korespondencji:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel
tel/fax; (13) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karwat Ryszard Zakład Kamieniarski "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZP-1/100/2017 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych” w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych”.
2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce 829/2, położonej w miejscowości Ustrobna, Gmina Wojaszówka, powiat krośnieński (Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń).
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:

Zadanie 1: Wykonanie fundamentów pod piłę linową wraz ze zbiornikami technologicznymi: budowa fundamentów, budowa zbiorników technologicznych na wodę, budowa torowiska pod wózek do transportu kamienia pod piłę linową.

Zadanie 2: Budowa fundamentów, utwardzenie terenu i wykonanie belek pod suwnicę bramową: wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w obrębie suwnicy bramowej – 510m2 (zakres robót obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie podbudowy z pospółki grubości 30 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej z klińca 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie belek pod stojaki na płyty, belek 20x30 cm o łącznej długości 272.00 m (zakres robót obejmuje, wykonanie rowków, wykonanie podbudowy, wykonanie szalunków pod belki, wykonanie zbrojenia belek, zabetonowanie belek, pielęgnację betonu), belki wykonane z betonu B20 na podbudowie z pospółki i klińca.

2. Kod CPV: 

45000000-7:  Roboty budowlane

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Składający ofertę powinien:

 • być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 • posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponować potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone z wykorzystaniem wzoru oferty stanowiącego załącznik do SIWZ

4. Termin składania oraz otwarcia ofert

 • Termin realizacji i zakres robót określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
 • Termin składania ofert upływa 05.01.2018r. o godz. 15.00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.01.2018r. o godz. 15.30.
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

5. Termin wykonania zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2018r..

6. Powiat: 

 • krośnieński

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Kryteria i ocena złożonych ofert.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Oferowana cena (C) - 80%, 80 pkt.
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G) - 20%, 20 pkt.

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C = ( PC / PB ) x 80 pkt.

gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

5. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 72 miesiące wykonawca otrzyma pkt. wg wzoru:

G = ( GO / GMAX ) x 20 pkt.

gdzie:
G - liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium,
GMAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,
GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 72 miesiące).

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie następującego wzoru:

O = C + G 
gdzie: 
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

11. Pozostałe postanowienia i warunki

 • SIWZ, formularz oferty, wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka