Zakup nowego automatu do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych

naglowek zapytanie ofertowe

  dnia 06.02.2013r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

OGŁOSZENIE 

Adres do korespondencji:
Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń,  zaprasza do składania ofert na zakup nowego automatu do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych (inaczej: jednosuportowa piła wzdłużna do obróbki kamienia - 6 osiowa), jako maszyny innowacyjnej w skali światowej (tzn. posiadająca rozwiązanie technologiczne stosowana w świecie przez okres nie przekraczający 3 lata). Maszyna ta jest planowana w ewentualnej realizacji projektu pn. "Rozbudowa Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" Usługi Kamieniarskie w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn do precyzyjnej obróbki kamienia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nowego automatu do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych, jako maszyny innowacyjnej w skali światowej - inaczej: jednosuportowa piła wzdłużna do obróbki kamienia - 6 osiowa (tzn. posiadająca rozwiązanie technologiczne stosowana w świecie przez okres nie przekraczający 3 lata).

Termin składania ofert

 • Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń do dnia 28-02-2013 r. do godziny 14.00.
 • Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Rozstrzygnięcie wyboru oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego
  w dniu 28-02-2013 r. o godzinie 14.30.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Wykonawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
 • Termin związania ofertą wynosi 180 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 Termin wykonania zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia do dnia 30 maja 2013 roku.

Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 60%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 40%.

Pozostałe postanowienia i warunki

 • Dokumenty: SIWZ, formularz oferty, wzór umowy znajdują się w załączeniu.

 


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na zakup nowego automatu do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych, 
jako maszyny innowacyjnej w skali światowej 
(tzn. posiadająca rozwiązanie technologiczne stosowana w świecie 
przez okres nie przekraczający 3 lata).

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT”
Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego automatu do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych (inaczej: jednosuportowa piła wzdłużna do obróbki kamienia - 6 osiowa), jako maszyny innowacyjnej w skali światowej (tzn. posiadająca rozwiązanie technologiczne stosowana w świecie przez okres nie przekraczający 3 lata), posiadającej:

Funkcjonalność:

 • obróbka nawet najtwardszych kamieni stosowanych w budownictwie, dekoratorstwie wnętrz i kamieniarstwie nagrobkowym,
 • wycinanie, profilowanie, polerowanie, wiercenie, oraz frezowanie 3D i płaskorzeźb,
 • wykonywanie kuchennych blatów z otworami pod zlewy i ociekacze,
 • obróbka wewnętrznych i zewnętrznych konturów, otworów wierceń, wgłębień grawerki w kamieniu naturalnym,
 • wykonywanie wszystkich operacji bez udziału człowieka.

Parametry techniczne:

 • wrzeciono elektryczne z inwerterem wektorowym do bezstopniowej regulacji obrotów w zakresie min. od 0 do 6000 obr./min,
 • moc wrzeciona min. 11 kW,
 • pneumatycznie uchwyt szybkiej wymiany narzędzi,
 • podwójny system chłodzący z doprowadzeniem wody zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz,
 • mobilne sterowanie ręczne do obsługi podstawowych funkcji urządzenia,
 • stół obrotowy blokowany w każdej pozycji,
 • programowanie trójwymiarowych form przy pomocy zaprogramowanych cykli, np. do wgłębień,
 • trójwymiarowa symulacja graficzna gotowych produktów,
 • graficzna symulacja drogi narzędzia:
 • droga suportu (Oś X) około 3300 mm,
 • przesuw mostu (Oś Y) około -3300 mm,
 • regulacja wysokości suportu: (Oś Z) – około 750 mm,  Oś A – wychył od 0º do 90º, Oś C – obrót -270º do +270º,
 • zamocowany dysk i frez na wrzecionie,
 • korzystanie z oprogramowania: możliwość obróbki napisów „TRUE TYPE” jak również napisów kamieniarskich, program rysujący do tworzenia własnych form wiercenie otworów na napisy, importowanie szablonów, obróbka brył przy zastosowaniu oprogramowania (rzeźbienie), obróbka tralek spiralnych oraz cylindrycznych o długości do 3000 mm.

5. Składanie ofert.

       Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

       Termin wykonania zamówienia do dnia 30 maja 2014 roku.

7. Termin związania z ofertą.

      Termin związania ofertą – 180 dni.

8. Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 60%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 40%.

 


 

………………………...............................…………..     data ……….....................................…........……
             pieczęć oferenta 

Oferta 

Nazwa i adres oferenta:

………...................................................................…………………….........……………………………………………………………………

Oferta dotyczy nowego automatu do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych (inaczej: jednosuportowa piła wzdłużna do obróbki kamienia - 6 osiowa), jako maszyny innowacyjnej w skali światowej (tzn. posiadającej rozwiązanie technologiczne stosowane w świecie przez okres nie przekraczający 3 lata), posiadającego:

Funkcjonalność:

 • obróbka nawet najtwardszych kamieni stosowanych w budownictwie, dekoratorstwie wnętrz i kamieniarstwie nagrobkowym,
 • wycinanie, profilowanie, polerowanie, wiercenie, oraz frezowanie 3D i płaskorzeźb,
 • wykonywanie kuchennych blatów z otworami pod zlewy i ociekacze,
 • obróbka wewnętrznych i zewnętrznych konturów, otworów wierceń, wgłębień grawerki w kamieniu naturalnym,
 • wykonywanie wszystkich operacji bez udziału człowieka.

Parametry techniczne:

 • wrzeciono elektryczne z inwerterem wektorowym do bezstopniowej regulacji obrotów w zakresie min. od 0 do 6000 obr./min,
 • moc wrzeciona min. 11 kW,
 • pneumatycznie uchwyt szybkiej wymiany narzędzi,
 • podwójny system chłodzący z doprowadzeniem wody zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz,
 • mobilne sterowanie ręczne do obsługi podstawowych funkcji urządzenia,
 • stół obrotowy blokowany w każdej pozycji,
 • programowanie trójwymiarowych form przy pomocy zaprogramowanych cykli, np. do wgłębień,
 • trójwymiarowa symulacja graficzna gotowych produktów,
 • graficzna symulacja drogi narzędzia:
 • droga suportu (Oś X) około 3300 mm,
 • przesuw mostu (Oś Y) około -3300 mm,
 • regulacja wysokości suportu: (Oś Z) – około 750 mm,  Oś A – wychył od 0º do 90º, Oś C – obrót -270º do +270º,
 • zamocowany dysk i frez na wrzecionie,
 • korzystanie z oprogramowania: możliwość obróbki napisów „TRUE TYPE” jak również napisów kamieniarskich, program rysujący do tworzenia własnych form wiercenie otworów na napisy, importowanie szablonów, obróbka brył przy zastosowaniu oprogramowania (rzeźbienie), obróbka tralek spiralnych oraz cylindrycznych o długości do 3000 mm.

Opis warunków gwarancyjnych i serwisowania.

………...................................................................…………………….........……………………………………………………………………

………...................................................................…………………….........……………………………………………………………………
 (należy dokonać opisu warunków gwarancyjnych oraz serwisowych)

 

Wartość oferty wynosi  ………………………….   PLN netto.

Wartość oferty brutto (23 % VAT) wynosi …........…………………. PLN.

Słownie brutto : …………………………..........................................................................................………………………………………...

………….....................................………………………………………..

podpis i  pieczęcie oferenta


UMOWA - kontrakt dostawy

W dniu  ………………………………. w ……………………….. pomiędzy:

Zakładem Kamieniarskim LUKS GRANIT  Ryszard Karwat

…………………………………………………………………………………………………

(Nazwa)

z siedzibą w

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

…………………………………………………………………………………………………

(Adres)

NIP : 684-224-05-87

reprezentowanym przez: Ryszarda Karwata - właściciela

. ……………………………… - ……………..……………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony, a

 

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, z drugiej strony, zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest nowy automat do frezowania, ciecia i rzeźbienia figur przestrzennych (inaczej: jednosuportowa piła wzdłużna do obróbki kamienia - 6 osiowa), jako maszyna innowacyjna w skali światowej (tzn. posiadająca rozwiązanie technologiczne stosowane w świecie przez okres nie przekraczający 3 lata), zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. Kwota wyszczególniona w złożonej ofercie nie może zostać zwiększona – dopuszczalne jest jej tylko zmniejszenie.

§ 2

Terminy i odbiór dostawy

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie ……………………………. od dnia podpisania niniejszej umowy.
 2. Odbiór przedmiotu umowy będzie poświadczony „Protokołem odbioru”, podpisanego przez Strony umowy.

§ 3

Płatności

 1. Za przedmiot umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy kwotę: …………………… zł brutto, słownie: …………………………………………… złotych.
 2. Płatność będzie dokonana najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT przez Zleceniobiorcę i zostanie ono przelane na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na Fakturze VAT. Dopuszcza się częściowe fakturowanie - w miarę zaawansowania wykonania maszyny określonej w § 1
 3. Warunkiem wystawienia końcowej Faktury VAT jest podpisanie „Protokołu odbioru”.

§ 4 

Obowiązki Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca:

 1. zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i załącznikiem do niniejszej umowy, przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą przy wykonywaniu tego rodzaju zleceń,
 2. nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w terminie wykonania dostawy spowodowanych przez Zamawiającego.
 3. powiadomienia Zamawiającego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji umowy,
 4. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego a dotyczących przedmiotu umowy chyba, że informacje te mają charakter powszechnie znany.

§ 5

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie) z winy Zleceniobiorcy może mieć miejsce w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy ponad 7 dni roboczych w stosunku do terminu podanego w § 2.

§ 6 

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.

§ 7 

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.

                 ZLECENIOBIORCA                                          ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka