Zakup piły jednosuportowej wycinania profili przestrzennych

naglowek zapytanie ofertowe

  dnia 01.08.2010r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

OGŁOSZENIE 

Adres do korespondencji:
Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń,  zaprasza do składania ofert na zakup nowej maszyny do obróbki kamienia tj.: piły jednosuportowej wycinania profili przestrzennych w ramach realizacji projektu pn. Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUX-GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup nowej maszyny do obróbki kamienia: piły jednosuportowej wycinania profili przestrzennych.

Termin składania ofert

 • Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń do dnia 20-08-2010r. do godziny 14.00.
 • Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Rozstrzygnięcie wyboru oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego
  w dniu 20-08-2010r. o godzinie 14.30.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Wykonawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 Termin wykonania zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia do dnia 20 grudnia 2010 roku.

Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 60%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 40%.

Pozostałe postanowienia i warunki

 • Dokumenty: SIWZ, formularz oferty, wzór umowy znajdują się w załączeniu.

 


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
zakup maszyny do obróki kamienia. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT”
Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup nowej maszyny do obróbki kamienia: piły jednosuportowej wycinania profili przestrzennych o następujących parametrach technicznych:

 • Cięcie w poprzek murów,
 • Dysk 400 mm - 600 mm,
 • Nacinanie profilu zadanego na wyświetlaczu graficznym (wypukłości na płytach, kolumny, wazony),
 • Obrót suportu do 45°,
 • Program cięcia granitu i marmuru,
 • Ciągłe wyświetlanie przesunięć w każdej z osi (wyświetlacz graficzny).

5. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 sierpnia 2010 roku. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 20 grudnia 2010 roku.

7. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą – 60 dni.

8. Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 60%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 40%.

 


data ……………………………                                                                                     

……………………………………..   

 pieczęć oferenta 

Oferta 

1. Nazwa i adres oferenta:

………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Oferta dotyczy maszyny do obróbki kamienia: piły jednosuportowej wycinania profili przestrzennych, o następujących parametrach technicznych:

 • Cięcie w poprzek murów,
 • Dysk 400 mm - 600 mm,
 • Nacinanie profilu zadanego na wyświetlaczu graficznym (wypukłości na płytach, kolumny, wazony),
 • Obrót suportu do 45°,
 • Program cięcia granitu i marmuru,
 • Ciągłe wyświetlanie przesunięć w każdej z osi (wyświetlacz graficzny).

3. Opis warunków gwarancyjnych i serwisowania.

…………………………………………………………………………………………………

(należy dokonać opisu warunków gwarancyjnych oraz serwisowych)

 

Wartość oferty wynosi ………………………….PLN netto.

Wartość oferty brutto (22 % VAT) wynosi ……………………. PLN (słownie brutto : …………………………………………………………………..).

 

…………………………………………………..

podpis i  pieczęcie oferenta


 

UMOWA - Kontrakt dostawy

 

W dniu  ………………………………. w ……………………….. pomiędzy:

Zakładem Kamieniarskim LUKS GRANIT,  Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

…………………………………………………………………………………………………

(Nazwa)

z siedzibą w

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

…………………………………………………………………………………………………

(Adres)

NIP : 684-224-05-87

reprezentowanym przez: Ryszarda Karwata - właściciela

. ……………………………… - ……………..……………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, z drugiej strony, zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej maszyny do obróbki kamienia: piły jednosuportowej wycinania profili przestrzennych, zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy i odbiór dostawy

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 w terminie ……………………………. od dnia podpisania niniejszej umowy.
 2. Odbiór przedmiotu umowy będzie poświadczony odpowiednim protokołem odbioru, podpisanego przez Strony umowy.

§ 3

Płatności

 1. Za przedmiot umowy określonego w § 1  Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy kwotę: …………………… zł brutto, słownie: …………………………………………… złotych.
 2. Płatność będzie dokonana po wystawieniu faktury VAT przez Zleceniobiorcę i zostanie ono przelane na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na Fakturze VAT.
 3. Warunkiem wystawienia Faktury VAT jest podpisanie „Protokołu odbioru”.

§ 4 

Obowiązki Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca:

 1. zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i załącznikiem do niniejszej umowy, przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą przy wykonywaniu tego rodzaju zleceń,
 2. nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w terminie wykonania dostawy spowodowanych przez Zamawiającego.
 3. powiadomienia Zamawiającego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji umowy,
 4. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego a dotyczących przedmiotu umowy, chyba że informacje te mają charakter powszechnie znany.

§ 5 

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie) z winy Zleceniobiorcy może mieć miejsce w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy ponad 7 dni roboczych w stosunku do terminu podanego w § 2. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.

§ 7 

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.

                 ZLECENIOBIORCA                                          ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka