Zakup wózka widłowego

naglowek zapytanie ofertowe

  dnia 01.06.2009r.

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” 
Ryszard Karwat Ustrobna,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń 

OGŁOSZENIE 

Adres do korespondencji:
Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
Osoba uprawniona do kontaktu:  Ryszard Karwat - właściciel
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń, zaprasza do składania ofert na zakup nowego wózka widłowego w ramach realizacji projektu pn. Zwiększenie i unowocześnienie świadczonych usług przez Zakład Kamieniarski LUX-GRANIT, Ryszard Karwat, Ustrobna 281 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • zakup nowego wózka widłowego zgodnie ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 • wszystkie nazwy firm i ich symbole określone w SIWZ stanowią tylko o dokładnym określeniu parametrów minimalnych wózka widłowego i tym samym są nieobowiązujące.

Termin składania ofert

 • Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń do dnia 10-06-2009r. do godziny 14.00.
 • Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Rozstrzygnięcie wyboru oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego
  w dniu 10-06-2009r. o godzinie 14.30.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Wykonawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 Termin wykonania zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 60%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 40%.

Pozostałe postanowienia i warunki

 • Dokumenty: SIWZ, formularz oferty, wzór umowy znajdują się w załączeniu.

 


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
zakup nowego wózka widłowego. 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT”
Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń
tel/fax; (013) 42 211 61, e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego wózka widłowego.

Parametry techniczne wózka widłowego:

L.p.

Nazwa

Parametry minimalne

Parametry oferowane

1

Producent

HC

 

2

Model

CPQD35N-RW11Y

 

3

Napęd

Benzyna / LPG

 

4

Udźwig kg

3500

5

Środek ciężkości ładunku mm

500

6

Wysokość podnoszenia mm

3000

7

Wysokość swobodnego podnoszenia mm

155

8

Ząb wideł (dł. x szer. x grub.) mm

1070 X 122 X 40

9

Kąt przechyłu masztu (przód / tył) stopnie

6 / 12

10

Odległość od czoła wideł do osi przedniej mm

485

11

Odległość od osi tylnej do przeciwwagi mm

555

12

Dł. od czoła wideł mm

2800

13

Szerokość mm

1225

14

Wys. złożonego masztu mm

2160

15

Wys. wysuniętego masztu mm

4140

16

Wys. dachu ochronnego mm

2150

17

Promień zawracania (zewnętrzny) mm

2415

18

Szerokość korytarza roboczego (dla palety 800x1200 mm) B x W mm

4100

19

Prędkość jazdy (bez ładunku) km/h

21,5

20

Prędkość podnoszenia (z ładun.) mm/s

350

21

Prędkość opuszczania (z ładun.) mm/s

500

22

Max. siła uciągu na haku (z ładunkiem) N

23600 (19000)

23

Max. zdolność pokonywania wzniesień (z ładun.) %

20

24

Masa własna kg

4555

25

Model silnika

H25

26

Producent silnika

NISSAN

27

Moc / obroty silnika kW/obr/min

44,2/2500

28

Moment obrotowy silnika Nm/obr/min

186,2/1600

29

Ilość cylindrów w silniku

4

30

Pojemność zbiornika paliwa

60

3. Wyposażenie dodatkowe.

 • przesuw boczny wideł,
 • maszty o wysokości podnoszenia do 6m,
 • pełne ogumienie,
 • podwójne koła.

4. Dodatkowe wymagania.

 • gwarancja 24 miesiące,
 • serwis gwarancyjny,
 • serwis pogwarancyjny w siedzibie zamawiającego,
 • części zamienne.

5. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2009 roku. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2009 roku.

7. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą – 30 dni.

8. Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 60%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 40%.

 


 

data ……………………………                                                                                     

……………………………………..   

 pieczęć oferenta 

Oferta

 

1. Nazwa i adres oferenta:

………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Oferta dotyczy wózka widłowego marki ......................................................................., szt.-1, o następujących parametrach technicznych:

L.p.

Nazwa

Parametry minimalne

Parametry oferowane

1

Producent

HC

2

Model

CPQD35N-RW11Y

 

3

Napęd

Benzyna / LPG

 

4

Udźwig kg

3500

 

5

Środek ciężkości ładunku mm

500

 

6

Wysokość podnoszenia mm

3000

 

7

Wysokość swobodnego podnoszenia mm

155

 

8

Ząb wideł (dł. x szer. x grub.) mm

1070 X 122 X 40

 

9

Kąt przechyłu masztu (przód / tył) stopnie

6 / 12

 

10

Odległość od czoła wideł do osi przedniej mm

485

 

11

Odległość od osi tylnej do przeciwwagi mm

555

 

12

Dł. od czoła wideł mm

2800

 

13

Szerokość mm

1225

 

14

Wys. złożonego masztu mm

2160

 

15

Wys. wysuniętego masztu mm

4140

 

16

Wys. dachu ochronnego mm

2150

 

17

Promień zawracania (zewnętrzny) mm

2415

 

18

Szerokość korytarza roboczego (dla palety 800x1200 mm) B x W mm

4100

 

19

Prędkość jazdy (bez ładunku) km/h

21,5

 

20

Prędkość podnoszenia (z ładun.) mm/s

350

 

21

Prędkość opuszczania (z ładun.) mm/s

500

 

22

Max. siła uciągu na haku (z ładunkiem) N

23600 (19000)

 

23

Max. zdolność pokonywania wzniesień (z ładun.) %

20

 

24

Masa własna kg

4555

 

25

Model silnika

H25

 

26

Producent silnika

NISSAN

 

27

Moc / obroty silnika kW/obr/min

44,2/2500

 

28

Moment obrotowy silnika Nm/obr/min

186,2/1600

 

29

Ilość cylindrów w silniku

4

 

30

Pojemność zbiornika paliwa

60

 

3. Wyposażenie dodatkowe wózka.

 • przesuw boczny wideł,
 • maszty o wysokości podnoszenia do 6m,
 • pełne ogumienie,
 • podwójne koła.

4. Dodatkowe wymagania.

 • gwarancja 24 miesiące,
 • serwis gwarancyjny,
 • serwis pogwarancyjny w siedzibie zamawiającego,
 • części zamienne.

5. Opis warunków gwarancyjnych i serwisowania.

…………………………………………………………………………………………………

(należy dokonać opisu warunków gwarancyjnych oraz serwisowych)

 

Wartość oferty wynosi ………………………….PLN netto.

Wartość oferty brutto (22 % VAT) wynosi ……………………. PLN (słownie brutto : …………………………………………………………………..).

 

…………………………………………………..

podpis i  pieczęcie oferenta


 

UMOWA

 

W dniu  ………………………………. w ……………………….. pomiędzy:

Zakładem Kamieniarskim LUKS GRANIT,  Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

…………………………………………………………………………………………………

(Nazwa)

z siedzibą w

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń

…………………………………………………………………………………………………

(Adres)

NIP : 684-224-05-87

reprezentowanym przez: Ryszarda Karwata - właściciela

. ……………………………… - ……………..……………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, z drugiej strony, zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa wózka widłowego marki …… model: ………………….., zgodnie ze złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy i odbiór dostawy

 1. 1.Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1
  w terminie ……………………………. od dnia podpisania niniejszej umowy.
 2. 2.Odbiór przedmiotu umowy będzie poświadczony „Protokołem odbioru wózka widłowego”, podpisanego przez Strony umowy.

§ 3

Płatności

 1. 1.Za przedmiot umowy określonego w § 1  Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy kwotę: …………………… zł brutto, słownie: …………………………………………… złotych.
 2. 2.Płatność będzie dokonana najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT przez Zleceniobiorcę i zostanie ono przelane na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane na Fakturze VAT.
 3. 3.Warunkiem wystawienia Faktury VAT jest podpisanie „Protokołu odbioru wózka widłowego”.

§ 4 

Obowiązki Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca:

 1. zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i załącznikiem do niniejszej umowy, przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką obowiązującą przy wykonywaniu tego rodzaju zleceń,
 2. nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w terminie wykonania dostawy spowodowanych przez Zamawiającego.
 3. powiadomienia Zamawiającego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji umowy,
 4. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego a dotyczących przedmiotu umowy, chyba że informacje te mają charakter powszechnie znany.

§ 5 

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie) z winy Zleceniobiorcy może mieć miejsce w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy ponad 7 dni roboczych w stosunku do terminu podanego w § 2. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.

§ 7 

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.

                 ZLECENIOBIORCA                                          ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie

Projekty dofinansowane z UE

projekt maszyny

 

Naklejka rpo14 20

Gmina Wojaszówka